خدمات

شركت مشاوره ی تجاری خاورميانه حسينی در خدمت شركت هايی است كه قصد انجام تجارت در خاورميانه و يا هلند را دارند. اين شركت در زمينه ی نحوه ی ايجاد و برقرار ی روابط تجاری و بر طرف كردن موانع ممكن تخصص دارد و به اين منظور حمايت عملی به شركت ها ی تجاری ارائه می دهد. هدف ما پس از گفتگو و بررسی طرح ها و برنامه های شما، رسيدن به بهترين راهكارهای ممكن است.

به عنوان مثال ما قادريم با شركت های هلندی و خاورميانه ای كه مدنظر شما است جلسه ای تنظيم كرده و در آن خدمات، أهداف و توانمندی های شما را در قالب سخنرانی به زبان های فارسی و هلندی برای شركت مورد نظر بيان نماييم.

خدماتی كه ما ارائه می دهيم عبارتند از:

 • انجام تحقيقات تجاری
 • ايجاد و استمرار روابط ميان شركت های تجاری هلند و خاورميانه
 • هماهنگی جلسات تجاری
 • هماهنگی سفرهای تجاری در ایران و هلند
 • ترجمه شفاهی متون تجاری از هلندی به فارسی واز فارسی به هلندی
 • ترجمه سخنرانی های تجاری از فارسی به هلندی و ازهلندی به فارسی
 • هدف گذاری تجاری و هدایت اهداف
 • هماهنگی و هدایت ماموریت های تجاری
 • مدیریت پروژه های سرمایه گذاری
 • تحقیق در زمینه ی مجوز های لازم برای انجام تجارت در خاورميانه و یا هلند
 • ارایه ی مشاوره و حمایت در زمینه ی خدمات ذكر شده.

لازم به ذكر است كه ساير خدمات در حوزه ی فعاليت های تجاری بين خاورميانه و هلند ارائه ميشود، جهت كسب اطلاعات بيشتر با تماس حاصل نماييد.